Regulamin konkursu Dzień Matki NOTE

Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu i warunki uczestnictwa w Konkursie (zwany dalej „Regulaminem”).

1. Organizatorem Konkursu, fundatorem nagrody oraz podmiotem opracowującym i przeprowadzającym Konkurs jest Bianka Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KONCEPT PR Bianka Kowalczyk z siedzibą w Nowej Woli, ul. Plonowa 6d, 05-500 Nowa Wola, NIP: 8351331873, REGON: 016268799 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”) działająca na NOTE COSMETICS FRANCE SARL 15 Rue Taitbout, 75009 PARIS („Zleceniodawca”).

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 26.05.2021 r. od momentu zamieszczenia postu konkursowego do dnia 30.05.2021 r. do godz. 23.59 na profilu społecznościowym Instagram należącym do NOTE Cosmetique  znajdującym się na stronie internetowej https://www.instagram.com/notecosmetique.poland/  (zwany dalej „Profilem NOTE”) oraz profilu społecznościowym na Facebook.

3. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 1.06.2021 r. do godz. 22:00 poprzez opublikowanie relacji na profilu Note oraz listy zwycięzców pod postem konkursowym.

 

Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

1. Konkurs zostanie ogłoszony na Profilu  IG NOTE  Regulamin Konkursu będzie zamieszczony na profilu w serwisie społecznościowym Facebook NOTE COSMETIQUE POLAND.

2. W Konkursie udział może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem lub Zleceniodawcą biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie rodzin wskazanych osób, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami/ współpracownikami w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oprócz wymagań opisanych w § 2 ust. 2 i ust. 3 powyżej, jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika jednego aktywnego i spersonalizowanego konta w serwisie społecznościowym Instagram;

(b) zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie warunków Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

(c) poprawne i zgodne z wymaganiami niniejszego regulaminu wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 2 ust. 10 poniżej.

5. Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, w tym w przypadku wygranej w celu opublikowania danych zwycięzcy na Profilach NOTE, a także wydania nagrody zwycięzcy.

6. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu. Zgłoszenia do Konkursu nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu lub niespełniające wymagań opisanych w § 2 ust. 10 poniżej nie będą rozpoznawane przez Organizatora. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o braku rozpoznania zgłoszenia do Konkursu na żadnym etapie konkursu.

7. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu, na każdym etapie jego trwania, w sytuacji gdy Uczestnik działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w Regulaminie, w tym jeśli Uczestnik biorąc udział w Konkursie korzysta z więcej niż 1 (jednego) konta na portalu Instagram oraz jeśli działa w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub porządek publiczny.

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie oraz odmowy przyznania mu nagrody, o której mowa w §3 poniżej w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania lepszego dla siebie rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych określonych w niniejszym regulaminie.

9. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.

10. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

(a) należy zamieścić komentarz pod postem konkursowym, w którym uczestnik w kreatywny i ciekawy sposób wykona zadanie: „napisz, który kosmetyk NOTE przydałby się mamie i dlaczego”

(b) spośród komentarzy zamieszonych przez Uczestników pod Postem konkursowym, komisja konkursowa składająca się z osób wskazanych w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu (zwana dalej „Komisją konkursową”) wybierze 3 komentarze spełniające wymogi określone w §2 ust. 10 lit. (a) powyżej, a także określone w §2 ust. 10 lit. (d) poniżej, które w subiektywnej ocenie Komisji konkursowej będą najlepsze mając na uwadze wytyczne wskazane w niniejszym regulaminie i tym samym wyłoni Laureatów.

(c) każdy Uczestnik Konkursu może w jednym komentarzu zamieszczonym pod Postem konkursowym opublikować wyłącznie jedno rozwinięcie zdania, ale może wpisać dowolną ilość komentarzy.

(d) Komisja konkursowa do końca dnia 30.05.2021 podejmie decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.05.2021 pod postem konkursowym.

Cała treść egulaminu dostępna jest do pobrania pod  linkiem:  http://konceptpr.pl/dla-prasy/beauty/note-cosmetique/regulamin-konkursu-dzien-matki-2021/